برگزاری وبینار آموزشی با عنوان ” کاربرد تحریکات الکتریکی در اختلالات کف لگن” توسط خانم لیلا مشکاتی دانشجوی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی