برگزاری هشتمین پانل “How I do it? ” در دوازدهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری مدفوع ایران ۲۴-۲۶ اکتبر ۲۰۱۸