برگزاری سمیناری با عنوان یبوست و راهکارهای درمانی توسط گروه گوارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان