برگزاری دوره جامع آموزشی فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن(مجازی و حضوری)