برگزاری جلسات معرفی با اختلالات عملکردی کف لگن و درمانهای نوین فیزیوتراپی موجود در این زمینه توسط فیزیوتراپیست شقایق فکری راد