برگزاری برنامه آموزشی “سلامت زنان میانسال در دوران باروری و یائسگی” در بهمن ۱۳۹۷(سطح دو)