برگزاری برنامه آموزشی”سلامت زنان میانسال در دوران باروری و یائسگی” در بهمن ماه ۱۳۹۷(سطح یک)