ارائه سخنرانی توسط خانم غزل خراجی دانشجوی دکترای فیزیوتراپی در مورد دردهای مزمن کف لگن در سیزدهمین کنگره بین المللی ایران۱-۳ نوامبر ۲۰۱۷