واژینیسموس درمان دارد

واژینیسموس عارضه ایست که به سبب اسپاسم بیش از حد عضلات کف لگن پدید می آید. جنبه ی روحی و روانی، در بوجود آمدن این عارضه نقش مهمی دارد.

درجات مختلفی از واژینیسموس در افراد اتفاق می افتد. این مشکلات با مداخلات تخصصی فیزیوتراپی کف لگن قابل درمان است.

بسیاری از مشکلات زناشویی که در دهه های اخیر منجر به شکست در ازدواج و جدایی زوجین می شود با مراجعه بموقع و پیگیری درمان های تخصصی

فیزیوتراپی کف لگن قابل درمان و جبران است.