درمان درد مزمن لگن در بیماران مرد

لگن بیماران مرد

کاربرد شاک ویو تراپی در درمان دردهای مزمن لگن بیماران مرد: مطالعه دو سویه کور

پیش زمینه:

درمان قطعی و استانداردی برای دردهای مزمن کف لگن وجود ندارد.

هدف از مطالعه:

تاثیر درمانی شاک ویو تراپی در ۶۰ بیمار مرد مبتلا به دردهای مزمن کف لگن

ساختار و چیدمان:

۶۰ بیمار مرد با مشکل درد مزمن لگنی که حداقل سه ماه از این مشکل رنج میبردند به دو گروه تقسیم شدند. درمان  چهار هفته و به صورت هفته ای یک بار انجام شد.گروه شاک ویو در هر جلسه ۳۰۰ ایمپالس یا ضربه ساک ویو دریافت می کردند و در گروه کنترل اقدامی صورت نمیگرفت ولی پروب شاک ویو در محل درمان مثل گروه اول قرار میگرفت.

مطالعه به صورت دو سویه کور و اینده نگر انجام گرفت و نتایج درمان بعد از یک ، ۴ و ۱۲ هفته پیگیری شد .

مداخله:

از شاک ویو با انرژی کم در ناحیه پرینه بدون هر گونه بی حسی استفاد شد و همان طور که گفته شد در گروه کنترل همین پروب گذاری بدون هیچگونه انتقال انرژی انجام شد.

اندازه گیری:

اثر شاک ویو تراپی روی میزان درد، کیفیت زندگی و عملکرد نعوظ ارزیابی شد. برای این منظور از پرسشنامه های زیر استفاده شد.

ایندکسی  برای علایم عفونت NIH-CPSI

سیستم نمره دهی سلامت پروستاتIPSS

ایندکسی برای ارزیابی عملکرد نعوظIIEF

برای بررسی میزان درد  VAS

نتایج و محدودیت ها:

همه بیماران درمان را در یافت کردند و پیگیری نتایج درمانی در دو گروه انجام شد. همه ۳۰ بیمار در گروه درمان بهبودی قابل قبول و معناداری را در میزان درد، لکیفیت زندگی و شرایط دفعی را نسبت به گروه کنترل نشان دادند. هر چند میزان این بهبودی با گذشت زمان و پیگیری نتایج رو به کاهش می گذاشت. شاک ویو تراپی ناحیه پرینه یک روش راحت، بدون خطر و بدون عوارض جانبی است که نیازی هم به بی حسی ندارد.

بحث:

این اولین مطالعه کازمایی بالینی دوسویه کوری است که نتایج معنادار گروه درمان با شاک ویو نسبت به گروه کنترل را  در این بیماران نشان می دهد.شاک ویو تراپی با این طرز درمان از این نظر که روشی ایمن  وبدن عوارض جانبی است و قابلیت تکرار درمان در هر زمانی وجو دارد حایز اهمیت است.