تاثیر پوزیشن تمرین بر کنترل ادرار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری استرسی

بی اختیاری ادراری استرسی

مقدمه:

تمرینات عضلات کف لگن در کاهش بی اختیاری ادراری استرسی موثر است. مطالعات ندکی تاثیر متغیر های مختلف تمرینات را بر نتیجه ی درمان مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعه  به بررسی پوزیشن های مختلف حین انجام تمرین و بررسی میزان تاثیر گذاری این پوزیشن ها می پردازد.

روش انجام کار:

۴۴ نفر وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در پوزیشن های طاقباز و یا هر دو پوزیشن طاقباز و ایستاده، تمرینات را انجام دادند. Bladder diary ، pad test، پرسشنامه ی کیفیت زندگی (incontinence impact questionnaire) و قدرت عضلات کف لگن قبل و پس از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها:

پوزیشن تمرین بر نتیجه ی درمان تاثیری نداشت. بعد از انجام آنالیز آماری درهر دو گروه، تمامی تست ها نتیج بهتری را نشان دادند.

نتایج:

پوزیشن تمرین بر نتیجه ی آن بی تاثیر است. زنای که وارد این مطالعه شدند در هر دو گروه، ۹/۶۷ درصد بهبودب در دوره های ریزش ادرار را نشان ددند و همچنین نتایج سایر اندازه گیری ها نیز نمایانگر بهبودی نسبت به قبل از درمان بود.