اثربخشی بیوفیدبک، تحریکات الکتریکی و رژیم غذایی با فیبر بالا در زنان

file-20170712-20377-1law5sv

چکیده:

در این مطالعه به بررسی اثر بخشی بیوفیدبک؛ تحریکات الکتریکی و رژیم غذایی با فیبر بالا در زنان با obstructed evacuation  و paradoxical puborectalis contraction پرداخته شد.

۳۱ زن وارد مطالعه شدند. افراد در سه گروه درمان شامل: گروه اول درمان رایج, گروه دوم درمان رایج بعلاوه بیوفیدبک و گروه سوم درمان رایج بعلاوه  تحریک الکتریکی قرار گرفتند. در شروع درمان و پس از۶ هفته نتایج با استفاده از Wexner constipation scoring system,
Bristol scale؛ anorectal electromanometry و VAS ارزیابی شدند.

تمام بیماران هر سه گروه درمانی پس از درمان ازنظر راحتی دفع؛ تعداد دفعات دفع و حس کامل شدن دفع رضایت داشتند .

از طرفی افزایش فشار در انقباض ارادی در گروه سوم تفاوت معناداری را نسبت به دو گروه دیگر نشان داد . آستانه حساسیت و  حداکثر طرفیت رکتال در گروه دوم کاهش معناداری نسبت به دو گروه دیگر داشت. در ۱۹% افراد الگوی دینامیک دفع نرمال شد.

برای دانلود نسخه اصلی مقاله از لینک زیر استفاده نمایید.