اثر TENS فیزیوتراپی در درمان ناباروری ناشناخته زنان

tens

این مقاله اثر TENS را بر درمان ناباروری طولانی مدت یک خانم ۳۰ ساله که برای دریافت تحریک تخمدان برای لقاح آزمایشگاهی (IVF) و انتقال جنین آماده شده بود را مورد بررسی قرر می دهد. او سه درمان تلقیح داخل رحمی ناموفق داشت. درمان فیزیوتراپی شامل BURST TENS به مدت هفت فصل بود که  از روز دوم القای تخمک گذاری به صورت روزانه انجام می شد. اولتراسونوگرافی ترنس واژینال برای اندازه گیری امپدانس شریان رحم  با شاخص Pulsatility Index PI و RI Resistance index انجام می شد. قبل از کاربرد TENS، ازروز اول القای تخمک گذاری شاخص PI و RI برای شریان سمت راست  رحم به ترتیب ۳٫۹۶ و ۰٫۹۶ و برای شریان مت چپ به ترتیب ۶٫۹۲ و ۱ بود. پس از درمان با TENS ،PI و RI برای شریان سمت راست به ۳٫۳۹ و ۰٫۹۰ و در سمت چپ به ۲٫۶۲ و ۰٫۸۶ رسید. IVF اجرا شده در روز تخمک گذاری ۲۲ اووسیت جمع آوری و تلقیح شد. باروری پس از تجزیۀ ۲ پرونوکولیس ۱۶ ساعت پس از تلقیح تایید شد. بارداری تک قلو با حضور یک کیسه جنین در طول یک سونوگرافی به دست آمد.

نهایتا این نتیجه به دست می آید که  اضافه کردن TENS منجر به کاهش قابل توجهی از PI و RI عروق رحم و بارداری موفق پس از IVF برای یک زن با نازایی بدون علت می گردد.

قبل از اعمال TENS : A سمت راست رحم و B سمت چپ رحم

پس از اعمال TENS: A سمت راست رحم و B  سمت چپ رحم