احتباس ادراری به وضعیتی گفته میشود که فرد احساس دفع ادرار دارد اما توانایی تخلیه آن را بصورت عادی ندارد. با فیزیوتراپی کف لگن الگوی صحیح دفع آموزش داده میشود و اختلال برطرف میگردد.
احتباس ادراری