فیزیوتراپیست پریوش باقری حمیدی

آذربایجان شرقی

04133848685 - 09020075795

تبریز، گلشهر، روبروی بیمارستان شهدا، ساختمان عمارت شمس، فیزیوتراپی دی

فیزیوتراپیست پریوش باقری حمیدی