فیزیوتراپیست فرناز جوکار

اصفهان

تلفن : 09029582944

آدرس : اتوبان آفابابایی. خیابان سپهر. شهرک سلامت اصفهان. فاز یک . طیقه دوم. کلینیک سلامت بانوان و مراقبتهای بارداری گلشید

توضیحات : کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه اصفهان

فیزیوتراپیست فرناز جوکار