فیزیوتراپیست منصوره احمدی پور

کرمان

09135361215/03442231895

سیرجان. خیابان امام. کوچه دکتر طاهری. نبش کوچه اعلا. فیزیوتراپی حافظ

کارشناس ارشد فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فیزیوتراپیست منصوره احمدی پور