فیزیوتراپیست فریبا خسروی

کرمان

تلفن : 09135824989

آدرس : کرمان، خیابان استقلال، کوچه شماره 2، جنوبی 1، مجتمع پزشکی سلامت، فیزیوتراپی گندم

توضیحات : پذیرش بیمار خانم
نظام پزشکی: ۵۴۷۲
دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

فیزیوتراپیست فریبا خسروی