فیزیوتراپیست فردوس احدی

خوزستان

تلفن : 06133334087 - 09167303228

آدرس : اهواز، اول کیانپارس، قبل از فلکه 2، خیابان ابان غربی، مجتمع پزشکی ابان، فیزیوتراپی احدی

توضیحات : شماره نظام پزشکی: 3035

فیزیوتراپیست فردوس احدی