فیزیوتراپیست فاطمه مطلوبی اکبر

گیلان

تلفن : 01342242626- 42242727

آدرس : لاهیجان. خیابان شهید بهشتی. کوچه 21 سمت راست بن بست اول. فیزیوتراپی باران مهر

توضیحات : .

فیزیوتراپیست فاطمه مطلوبی اکبر