فیزیوتراپیست سیده سعیده بابازاده

تهران

تلفن : 77629430 - 09029685154

آدرس : خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بخش فیزیوتراپی

توضیحات : دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی( دانشگاه علوم پزشکی تهران)
Babazadehpt89@gmail.com

فیزیوتراپیست سیده سعیده بابازاده