فیزیوتراپیست دکتر سیده سعیده بابازاده

تهران

تلفن : 02188503358 - 09029685154

آدرس : خیابان شهید بهشتی بعد از سهروردی نبش یوسفی پلاک 177 فیزیوتراپی هیوا

توضیحات : دکتری تخصصی فیزیوتراپی( دانشگاه علوم پزشکی تهران)
عضو هیئت علمی
Babazadehpt89@gmail.com

فیزیوتراپیست دکتر سیده سعیده بابازاده