فیزیوتراپیست دکتر سحر اسدی

مازندران

01144151510- 09111009134

آمل. خیابان رسالت . روبروی اورژانس سابق بیمارستان 17 شهریور. ساختمان تیسفون. طبقه چهارم. فیزیوتراپی اسدی

دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (NUMS)

فیزیوتراپیست دکتر سحر اسدی