فیزیوتراپیست زهرا تاج بخش

تهران

تلفن : 22984825- 09022073102

آدرس : میدان نوبنیاد. نبش تقاطع لنگری و فخری زاده(صنایع). ساختمان آوابهتا. واحد 402. فیزیوتراپی نوبنیاد

توضیحات : کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم توانبخشی تهران

فیزیوتراپیست زهرا تاج بخش