فیزیوتراپیست جیدا شیرعلی

گلستان

تلفن : ۰۱۷32355247 - 09115188834

آدرس : گرگان، عدالت 22، مجتمع کسری، طبقه اول، فیزیوتراپی مهر

توضیحات : شماره نظام 5518

فیزیوتراپیست جیدا شیرعلی