فیزیوتراپیست امید قاسمی

کرمانشاه

تلفن : ۲۷۲۶ ۲۴ ۳۴ ۰۸۳ - ۸۲۸۹ ۲۲۲ ۰۹۰۲

آدرس : کرمانشاه مسکن بلوار گلها طبقه فوقانی بانک ایران زمین مقابل بازار میوه برادران سهرابی

توضیحات : ptomid@yahoo.com
www.taskiclinicphysiothetapy.com

فیزیوتراپیست امید قاسمی